Mistä coachingin vaikuttavuus syntyy?


Monella muullakin varmaan on kirjoituspöydällään nippu papereita ja tietokoneen työpöydällä lista linkkejä, jotka odottavat sitä kuuluisaa hetkeä ”sitten kun on vähän enemmän aikaa”. Otin asiakseni tänä kesänä vähän selvitellä omaa pinoani ja sieltäpä löytyikin varsin kiinnostavia juttuja. Tiivistelin niistä alla olevat yhteenvedot coachingin onnistumiseen vaikuttavista asioista.

Tavoitteet linjassa ja organisaation näkökulma esillä

Coachingkeskustelua ei käydä erillisessä todellisuudessa vaan sen tulee liittyä siihen maailmaan ja ympäristöön, jossa coachattava toimii. Ne toiveet, odotukset ja mahdollisuudet, joista puhutaan, liittyvät ja vaikuttavat yleensä myös muihin ihmisiin ja heidän toimintaansa, joten keskustelussa tulee huomioida systeeminen ulottuvuus.

Lisäksi tarvitaan tavoite. Ilman selkeästi määriteltyä tavoitetta on vaikea edes arvioida vaikuttavuutta. Mitä verrataan ja mihin? Tavoite ohjaa myös prosessia, se suunnitellaan ja keinot valitaan tavoitteista lähtien. Niin yksilö- kuin ryhmäcoachingissa on tarkistettava myös tavoitteiden yhteys organisaation tavoitteisiin, jo mainitun systeemisyyden vuoksi.

Tavoitteiden pohjalta voidaan valita ne keinot, joilla edetään. Vaikuttavuus syntyy coachin ja coachattavan yhteistyöstä, jota organisaation johtamisvisio ja tavoitteet ohjaavat. Coachingprosessit tulee suhteuttaa organisaation muuhun toimintaan niin että ne eivät ole irrallisia huitaisuja johonkin vaan merkityksellinen osa laajempaa kehittämistä.

Ammatticoachit peliin

Coaching-tutkimuksen lisääntyessä on alettu tunnistaa paremmin coachin valintaan liittyviä kriteerejä. Idealistinen käsitys siitä, että kuka tahansa, joka osaa coachingin tekniikan, voisi coachata ketä hyvänsä, on jäämässä sivuun. Onnistuakseen coachin ei tarvitse olla syvällinen asiakkaan substanssin asiantuntija mutta hänen tulee tuntea asiakkaan rooliin ja tehtäviin liittyvät haasteet, se ekosysteemi, jossa asiakas toimii. Siten esimerkiksi johdon coachaamisessa coachin oma johtamiskokemus on tärkeä tekijä.

Ensin on luonnollisesti arvioitava coachin soveltuvuus. Coach-koulutuksen saaneen ja sertifioitun coachin ammattitaito on varmistettu. Vieläkin coachingin nimellä tarjotaan erilaisia palveluja, jotka eivät ole coachingia. Mikä tahansa hyväkään keskustelu ei ole coaching-keskustelu. Ammatticoach tuntee erilaisia lähestymistapoja ja keinoja auttaa asiakastaan ja osaa valita asiakkaalle ja tilanteeseen sopivan. Koska onnistuminen edellyttää luottamusta coachin ja coachattavan välillä, on coachin persoonan ja tyylin soveltuvuus tilanteeseen hyvä etukäteen varmistaa.

Toiseksi tehokas prosessi muokataan tilanteen mukaisesti ja siinä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia kanavia. Yhdistämällä henkilökohtaisia tapaamisia puhelincoachingiin tai virtuaalitapaamisiin saadaan prosessiin joustavuutta ja siten lisää tehoa. Prosessia täydennetään tapaamisten lisäksi lukutehtävin ja harjoituksin. Erilaisia arviointeja käytettäessä on huomattu, että itsearviointityökalut eivät ole yhtä tehokkaita kuin muiden palautteeseen perustuvat, kuten erilaiset 360-arvioinnit.

Kolmanneksi coachingprosessin on hyvä olla riittävän pitkä. Joskus muutama tapaaminen voi riittää, esimerkiksi silloin, kun kyseessä on akuutti ongelma mutta yleensä syvempi muutos vaatii useamman kuukauden kestävän prosessin.

Neljänneksi tarvitaan seurantaa. Se voi tapahtua esimerkiksi keräämällä palautetta henkilön toiminnasta lähiympäristöstä, arvioimalla toiminnan tuloksia tai muulla yhdessä sovittavalla tavalla.

Coachattava vastaa sisällöstä

Coaching on vuorovaikutusprosessi, jossa vähintään puolet onnistumisesta riippuu coachattavan omasta panoksesta prosessiin. Vaikka coach olisi kuinka hyvä, hän ei yksin voi muuttaa ketään vaan vastuu muutoksesta ja oppimisesta on myös coachattavalla.

Sitoutuminen ja vastuunotto prosessissa näkyvät tavassa, miten coachattava tekee annettuja harjoituksia ja miten hän valmistautuu tapaamisiin. Jokainen coach osaa kyllä avata keskusteluja kiinnostavista aiheista mutta coachattavalla on päävastuu prosessin sisällöstä, siitä mitä aiheita nostetaan käsittelyyn. Coach suunnistaa sen pohjalta sitten eteenpäin.

Coaching vaatii onnistuakseen rohkeutta paitsi coachilta haastamisessa ja asioiden esiin nostamisessa, myös coachattavalta itseltään oman toimintansa arvioimisessa. Asioiden rehellinen katsominen voi olla epämukavaa ja myös tilapäisesti omaa itseluottamusta horjuttavaa mutta ilman rohkeaa ja rehellistä oman vastuun tiedostamista ei kehitystä tapahdu. Jotta rehelliseen itsetarkasteluun kykenee, on ihmisen oltava emotionaalisesti tasapainoinen, kypsä aikuinen. Coaching ei ole terapeuttinen, korjaava väline. Siihen tarpeeseen ovat muut ammattilaiset.

Lopulta vaikuttavuus syntyy siitä, miten coachattava vie prosessissa tapahtuvaa kehittymistä arkeen. Hyvät ideat, joille ei tehdä mitään ovat vain hyviä ideoita. Niillä ei ole arvoa, jos ei niiden pohjalta synny jotain uutta.

Kirjoittaja on Tuovi Haikala, jonka ajatuksia coachingin vaikuttavuudesta voit lukea myös mm. Business Coaching Magazinesta. Lue lehdet tästä.

Kysy Tuovilta lisää joustavasta, ammattimaisesta, yksilön ja organisaation näkökulman huomioivasta coachingista:

+ 358 40 5333113

tuovi.haikala@businesscoaching.fi

#Itseohjautuvuudesta #TuoviHaikala #Coaching

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info