Kokemuksia coachingin vaikuttavuudesta


Tämä on ollut hyödyllinen prosessi. Se on auttanut minua jäsentämään ajatuksiani ja keskittymään oleelliseen.” Kuulemme usein tämäntyyppisiä kommentteja, käytännöllisesti katsoen kaikilta coachattavilta. Halusimme pureutua syvemmin coachingin vaikuttavuuteen, coachattavien kertomana. Tätä varten kävimme läpi asiakkaittemme palautteet coaching-prosesseista muutaman vuoden ajalta. Lisäksi teimme muutamia täsmäkyselyitä käynnissä olevista prosesseista. Tulokset tarkastelustamme osoittavat yleiskommentin pitävän hyvin paikkaansa – asiakkaat kokevat coachingin hyvin hyödylliseksi omien ajatustensa ja toiminnan jäsentämisessä ja ohjaamisessa - yksilötasolla. Laajemman vaikuttavuuden aikaansaaminen työyhteisössä tai parhaassa tapauksessa liiketoiminnassa vaatii tietoista prosessia toivotun vaikutuksen aikaansaamiseksi, sitä ei automaattisesti synny yksilöcoaching-prosessien summana.

Millaista vaikuttavuutta coaching-prosessista voisi odottaa?

ICF:n määritelmän mukaan coaching on ”kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen”. Eri toimijat coachingissa edistävät asiakkaiden potentiaalin hyödyntämistä hieman eri tavoilla. BCCn coaching-prosessissa keskitymme asiakkaan tietoisuuden kehittämiseen, vastuunottoon ja sitä seuraavaan toimintaan.

Halusimme selvittää, miten asiakkaat kokevat coachingin vaikutukset. Tätä varten kävimme läpi asiakkaittemme palautteet muutaman vuoden ajalta. Kartoitimme asiakkaiden vastauksia käyttäen jaottelua ”tietoisuus, vastuunotto ja toiminta” suhteessa koettuihin vaikutuksiin yksilön ja organisaation tasolla.

Miten selkeästi coaching-asiakkaat sitten ilmaisevat coachingin vaikuttavuutta omalta kohdaltaan ylläolevaa jaottelua käyttäen?

Yksilön tietoisuus, vastuunotto ja toiminta näkyvät selvästi asiakkaiden palautteessa

Yksilöiden vastauksissa coachingin hyödyistä esiintyy varsin usein sana ”tietoisuus” myös asiakkaiden sanomana. Usein toistuvia kommentteja ovat tietoisuuden lisääntyminen omista vahvuuksista, heikkouksista. Myös johtamisen tyylit ja mallit, priorisoinnin periaatteet ja muutoksen mallintaminen tulevat esiin asiakkaiden vastauksissa tietoisuuden kasvamisessa. Coachien tuomat erilaiset näkökulmat auttavat tuomaan asioihin perspektiiviä, mikä lisää tietoisuutta asioiden välisistä suhteista ja suhteellisuustajua.

Tietoisuuden lisääntyminen näkyy myös vastuunoton puolella. Vahvuuksien ja oman johtamistyylin ymmärtäminen luo itseluottamusta ja uskoa omaan tekemiseen, mikä edistää vastuunottoa. Heikkouksien tiedostaminen ja erilaisten toimintatyylien ymmärtäminen auttaa muuttamaan toimintaa tarvittaessa. Erilaiset perspektiivit auttavat jäsentämään omaa tekemistä ja tekemään tietoista priorisointia omissa tehtävissään. Priorisointi on vastuunottoa omista valinnoistaan. Tyypillisiä valintoja priorisoinnissa on keskittyä tietoisesti pidemmän aikavälin strategiseen tekemiseen, pois operatiivisesta toiminnasta. Lisäksi fokus on näkynyt lisääntyneenä tavoitteellisuutena ja suoraviivaisuutena.

Tietoisuus ja vastuunotto luovat pohjan tietoiselle toiminnan muuttamiselle tarkoituksenmukaiseksi. Oman tekemisen fokusointi käytännössä lisää rauhallisuutta. Kommenteissa mainitaan usein vuorovaikutuksen tietoinen muuttaminen. Oman ja muiden toimintatyylien tiedostaminen on auttanut asiakkaitamme varioimaan toimintatapaansa eri tilanteissa. Eri tyylien ymmärtäminen näkyy myös lisääntyneenä kuunteluna.

Coachingin vaikuttavuus laajemmin yhteisöön ja sitä kautta liiketoimintaan syntyy aktiivisesta yhteisestä pohdinnasta ja tekemisen kehittämisestä

Ryhmä- ja tiimicoachingien prosesseissa asiakkaiden kanssa käydyissä palautekeskusteluissa tietoisuus-vastuunotto-toiminta –logiikka näkyy varsin selvästi. Seuraavassa muutama esimerkki asiakkaiden palautteista.

Usein toistuva teema ryhmä- ja tiimicoachingissa liittyy yksilöcoachingin tavoin myös vahvuuksiin ja taipumuksiin. Tiimeissä on kysymys paitsi omien, myös toisten tiimiläisten ominaisuuksien ymmärtämisestä. Tämä yhteinen ymmärrys auttaa ryhmän jäseniä näkemään toisiaan hyväksyvässä valossa. Se luo erilaisuuden hyväksymistä ja luottamusta ryhmän kesken. Vastuunoton puolella ryhmän jäsenet näkevät omien ominaisuuksiensa kautta vaikuttavansa koko ryhmän toimintaan. Toiminnan puolella tämä erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen näkyy uskalluksena myöntää tarvitsevansa apua ja valmiutena auttaa toisia, usein ryhmänä, kohti yhteistä hyvää. Toiminta muuttuu selkeästi yhteiseksi tekemiseksi yksilöiden suorittamisen sijaan. Tiimi tukee toisiaan monella tavalla. Ensiksikin jäsenet saavat konkreettista apua avunpyyntöihinsä. Toiseksi, toiminta näkyy yksilöiden vapautuneena toimintana tiimissä, mikä vapauttaa voimavaroja. Erään asiakkaan sanoin: ” Ei tarvitse enää esittää, voi olla oma itsensä.”

Toinen esimerkki alkaa johtajan ja yhteisön tietoisuudesta siitä, että ryhmän toiminta on ollut varsin johtajakeskeistä. Tämä havahtuminen johtajan puolelta auttaa häntä antamaan tilaa muille. Tilan avautuessa muut ottavat tiimissä suurempaa roolia ja koko yhteisön vastuunotto lisääntyy. Toimintakin muuttuu yhteisyyttä korostavaksi. Asiat käsitellään yhteisinä asioina. Aito dialogi lisääntyy ja keskustelu ja kielenkäyttö muuttuu osallistavammaksi. Tietoa ja osaamista jaetaan auliisti ja avoimesti.

Edelleen coachingin yhteisöllisistä ja liiketoiminnallisista vaikutuksista esimerkkejä ovat yhdessä pohdittu yhteinen tarkoitus. Tämä usein hitaalta tuntuva prosessi auttaa ymmärtämään tiimin tarkoitusta yhdessä, selkeästi syvällisemmällä tasolla. Prosessin aikana usein tietoisuuteen tulee toiminnan nykytilan luonne. Tyypillinen oivallus on tiimin keskittymisestä taustapeiliin katsomiseen: ”Käytämme yhteiset palaverit raporttien läpi käymiseen”. Prosessin aikana yhteinen vastuunotto lisääntyy luonnollisella tavalla – yhdessä luodaan tiimille paremmin liiketoimintaa hyödyttävä tarkoitus. Tämän pohjalta tiimin jäsenet ottavat aktiivisen roolin yhteisen tarkoituksen edistämisessä. Yhteisten tapaamisten toiminnan luonne muuttuu. Konkreettisesti tämä näkyy käytännössä yhteisten palavereiden agendan muutoksena. Raportoinnin sijaan aikaa käytetään yhteisen tarkoituksen suunnitteluun – tiimi katsoo yhdessä eteenpäin ja suunnittelee tulevaisuutta yhdessä.

Yhteenvetona voimme todeta, että asiakaspalautteen perusteella coaching tosiaan vaikuttaa tietoisuuteen, vastuunottoon ja toimintaan. Näin sekä yksilön että yhteisön tasolla. Taulukkoon on kerätty esimerkkejä tyypillisistä teemoista, jotka asiakkaamme ovat nostaneet esiin coachingin vaikuttavuudesta puhuttaessa.

Kirjoittaja on Kenny Niutanen, jonka artikkelin "Miten varmistaa organisaation hyödyt coachingista?" voit lukea huhtikuussa 2018 ilmestyvästä Business Coaching Magazinesta. Tilaa lehti sähköpostiisi TÄSTÄ. Tai laita Kennylle sähköpostia kenny.niutanen@businesscoaching.fi

#Organisaatiokulttuurista #Itseohjautuvuudesta #KennyNiutanen

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info