Aineksia menestykseen - näin rakennat merkityksellistä coachingkulttuuria


Tavoitteellinen ja päämäärähakuinen toiminta vie varmemmin haluttuun maaliin kuin hetkessä elävä ja alati suuntaa vaihtava toiminta. Yrityksen kulttuuri syntyy tavasta tehdä asioita, eli ihmisten toiminnasta arjessa. Johtamiskulttuuri muodostuu siitä, miten ihmisiä ja asioita johdetaan. Kun johtaminen on ennakoitua ja turvallista, voi koko organisaatio paremmin ja se pystyy parempiin suorituksiin. Hyvä johtamiskulttuuri ei synny sattumalta, vaan sitä pitää määrätietoisesti rakentaa.

Työkaluja ja rytminvaihtoa

Kehitys lähtee hyvästä tilanneanalyysistä ja itsetuntemuksesta. Mikä on tilanne ja minne halutaan mennä, millaiset eväät meillä matkalle on? Tilanteesta riippuen, erilaisille johtamistyyleille täytyy löytyä tilaa ja osaamista. Aina ei kannata ajaa sama vaihde päällä, vaan hyvä johtamiskulttuuri kattaa hallitusti erilaisia tyylejä. Coachingkulttuuri on osa johtamiskulttuuria: se voi olla näkyvää tai vain elää ihmisten tavassa toimia ilman suurempaa julistusta. Coachaava eli valmentava johtamistyyli tavoittelee koko organisaation potentiaalin käyttöönottoa, parhaalla mahdollisella tavalla. Johtaminen on aina vuorovaikutusta.

Coachingkulttuuri rakentuu osista

Hyvä coachingkulttuuri toimii monella eri tasolla: yksilön, tiimin, johtamisen ja koko organisaation tasolla. Jokainen yritys ja organisaatio määrittelee ja rakentaa itselleen sopivan kulttuurin, sillä ei ole olemassa yhtä mallia, joka sopii kaikille. Luotettavan ja kokeneen kumppanin avulla pääset hyvin alkuun. Coachingkulttuuri mahdollistaa sen, että osaamiset, mielipiteet, ideat ja kehitysajatukset saadaan laajasti ja rakentavasti käyttöön. On myös mahdollista, että coachaavassa yhteisössä piilossa olevat ongelmat nousevat helpommin esiin ja niitä päästään yhdessä ratkomaan.

> Coachaava johtamistyyli käyttöön

Coachingkulttuuria lähdetään usein rakentamaan esimiesten ja johdon kouluttamisella valmentavaan johtamistyyliin. Oppiminen tapahtuu kuitenkin vasta käytännössä harjoittelemalla. Coachaava esimies voi olla painajainen, jos muu organisaatio ja erityisesti alaiset eivät tiedä, mistä on kyse. Coachaava tyyli toimii yleensä parhaiten, kun organisaatiossa laajalti tiedetään mistä on kyse ja mikä on tämän johtamistyylin tavoite. Esimiehet toimitusjohtajaa myöden voivat johtaa coachaavalla tyylillä: yleensä hyvää johtamista opitaankin käytännössä juuri omalta esimieheltä, joskus esikuvana voi toimia kollega. Johtamista voi oppia myös alaisiltaan, mikä vaatii esimieheltä kypsyyttä ja hyvää kuuntelutaitoa.

> Ulkopuolisten tai sisäisten coachien käyttö

Coachaavan esimiestyylin mahdollistajana yleensä on, että esimiehillä itsellään on hyvä coach. Yrityksen kulttuurista riippuen, tämä voi olla joko talon sisäinen, koulutettu ja sertifioitu coach, tai ammattimainen ulkopuolinen coach. Johdon ja esimiesten taidot kehittyvät merkittävästi henkilökohtaisen coachauksen avulla. Tällöin on mahdollista auttaa todella henkilökohtaisesti juuri hänen tarvitsemissaan asioissa.

> Tiimit loistamaan

Monen organisaation menestys rakentuu toimivalle tiimityölle, mikä ei aina onnistu aivan luonnostaan. Coachaava kulttuuri on toisia arvostavaa ja ajatuksena on saada tiimit itse tuottamaan ratkaisuja omiin kehittämiskohteisiinsa tai ongelmiinsa. Itseohjautuvuus ja voimautuminen toimivat vain, mikäli tiimi tietää, mistä on kyse ja kuinka toimia.

> Voinko coachata itseäni kohti parempia suorituksia, motivaatiota, elämää?

Ihmiset johtavat myös itse itseään Jokaisessa meistä on omanlainen kattaus tietoja, taitoja, tahtoa, unelmia. Kun ympäristö ja ilmapiiri sen sallivat, kun meillä on motivaatiota ja kun meillä on siihen riittävä kyvykkyys, saamme itsestämme esiin asioita, joista emme välttämättä ole itsekään tietoisia.

> Palasia pitää jatkuvasti hioa ja uudistaa

Hyvä itsetuntemus on perusta kehitykselle. Tämä pätee niin yksilöiden, ryhmien kuin minkä tahansa organisaation kohdalla. Mitkä ovat omat vahvuudet, joiden päälle rakentaa ja joiden kanssa matkaa tekee? Ja täytyy tunnistaa, mihin ja mitä kohden on menossa. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi vaihtelevat kovasti sen mukaan mihin on menossa ja millaisin eväin. Koska elämme jatkuvasti muuttuvassa ja kompleksisessa maailmassa, täytyy koko ajan olla valmis kehittämään ja uudistamaan myös coachingkulttuuria.

Arvot ja etiikka sekä vallitseva ihmiskäsitys vaikuttavat voimakkaasti coachingkulttuurin syntyyn

Menestyvät yritykset määrittelevät usein tavoitteiden lisäksi myös tavan toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eli vastauksen kysymykseen MITEN?. Mitkä ovat meidän arvomme ja käyttäytymismallimme, millaisella toiminnalla haluamme tavoitteemme saavuttaa? Kuinka me johdamme itseämme ja muita, kuinka johdamme asioita? Arvot ja etiikka luovat kestävän pohjan hyvälle toiminnalle, joka sallii sään vaihtelut eli hyvän johtamisen niin hyvinä päivinä kuin kriittisten hetkien koittaessa.

Coachaavan kulttuurin tunnusmerkki on avoin toisten kunnioittaminen, myös tilanteissa joissa ollaan asioista eri mieltä. Kunnioittaminen näkyy hyvänä kuunteluna ja toisten mielipiteiden arvostamisena myös ristiriitatilanteissa. Hyvä dialogi ja avoin, arvostava ilmapiiri auttaa onnistumaan. Oletko avoin pohtimaan omaa johtamiskulttuuriasi?

Kirjoittaja on Heli Alén, joka on työskennellyt toistakymmentä vuotta isojen kansainvälisten organisaatioiden kulttuurin ja liiketoiminnan kehittämisen parissa.

heli.alen@businesscoaching.fi

#Organisaatiokulttuurista #HeliAlén

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info