Paras mahdollinen johtoryhmä


Koska johtoryhmällä on keskeinen rooli organisaation menetyksessä ja uudistumisessa, sen on hyvä säännöllisin väliajoin kysyä itseltään, olemmeko paras mahdollinen johtoryhmä. Ei siis pelkästään, onko meillä parhaat yksilöt mukana, vaan miten yhtenäisesti he toimivat ryhmänä strategian toteuttajina - päätösten tekijöinä ja toimeenpanijoina. Samoin tulee arvioida toimintatapoja ja käytänteitä. Toimimattomat rakenteet tai hankalat prosessit nujertavat sitkeänkin uudistajan.


Mistä parhaan mahdollisen tuntee? Paras mahdollinen on aina suhteellinen käsite. Paras mihin? Paras kenelle? Lähtökohtana on niiden haasteiden tunnistaminen, joihin ollaan vastaamassa. Myös organisaation tilanne ja toimintaympäristö vaikuttavat vastaukseen - missä kisassa pitäisi pärjätä?


Johtajuusvisio

Strategisen johtamisen ohella yksi johtoryhmän tärkeimmistä tehtävistä on luoda organisaatioon uudistumista ja onnistumista tukeva johtajuuskulttuuri. Liikkeelle lähdetään kirkastamalla yhteinen johtajuusvisio: näkemys siitä, mihin johtamisessa on pyrittävä, jotta yrityksen visio voi toteutua ja millaisiin asioihin paneutuvaa johtamista erityisesti tarvitaan? Nykyisessä kompleksisessa maailmassa tarvitaan organisaatioissa kollektiivista johtajuuskyvykkyyttä, eri tasojen johtajien ja esimiesten kitkatonta yhteistyötä ja yhtenäistä toimintatapaa. Yksittäisten sankarien aika alkaa olla ohi.


Yhtenäinen näkemys

Strategisessa keskustelussa tämä kyvykkyys näkyy silloin, kun johtoryhmä katsoo maailmaa ”samojen silmälasien läpi”. Se ei tarkoita erilaisten mielipiteiden väheksymistä, vaan sitä, että ryhmässä käydään riittävästi keskustelua yhteisen strategisen ajattelun ja ymmärryksen luomiseksi, myös oletuksia kyseenalaistaen. Tästä tiivistyvät yhteiset näkemykset niin tavoitteista, asiakasodotuksista kuin prioriteeteista. Strategian rinnalla on tärkeää arvioida, miten hyvin haluttu toimintakulttuuri toteutuu ja tukeeko se uudistumista esimerkiksi antamalla riittävästi mahdollisuuksia erilaisten uusien toimintamallien kokeilemiseen.


Johtamisen käytänteet

Toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen vaikuttavat osaltaan johtamisen käytänteet, joskus jopa enemmän kuin tiedostamme. Erilaisten johtoryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta tuntuu, että kaikkein laiminlyödyin alue on päätösten toimeenpanon seuranta. Numeerista tulosseurantaa tehdään systemaattisesti, mutta muunlainen päätösten seuranta tuntuu jäävän kiireen jalkoihin.


Johtoryhmien jatkuva aikapaine on toinen käytänteisiin liittyvä haaste. Täysin sitä varmaan ei koskaan voi poistaa, mutta sitä tärkeämpää on huolehtia siitä, että ryhmä keskittyy omassa tehtävässään oikeisiin asioihin. Mitä nämä ovat, on ryhmän yhteisen määrittelyn kohde. Mitä paremmin kollektiivinen johtajuus organisaatiossa toimii, sitä paremmin johtoryhmä voi keskittyä strategisiin kysymyksiin.


Kolmantena asiana käytänteisiin liittyen on hyvä miettiä, miten johtoryhmä osallistaa organisaation muita toimijoita. Kyse ei ole vain viestinnästä johtoryhmästä ulos ja satunnaisista kyselyistä, vaan siitä, että on luotu kanavia ja forumeita jatkuvaan dialogiin. Johtoryhmän halu osallistaa muita esimiehiä ja asiantuntijoita keskusteluun ja päätöksentekoon vahvistaa sitoutumista ja merkityksellisyyden kokemusta koko organisaatiossa. Monissa yrityksissä tässä ollaan jo hyvällä tasolla mutta yhtä monissa aidon osallistamisen kehittämisessä on vielä työtä.


Jäsenten sitoutuminen

Ryhmät koostuvat ihmisistä ja johtoryhmän jäsenten henkilökohtainen sitoutuminen ja innostus näkyvät toiminnan tuloksissa. Jokaisen heistä tulisi pystyä käyttämään henkilökohtaisia vahvuuksiaan yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen ja viemään niitä eteenpäin omien vastuualueidensa kautta. Johtoryhmän vetäjältä tarvitaan aikaa ja huomiota siihen, että jäsenet löytävät yhteisistä tavoitteista merkityksellisiä sisältöjä itselleen ja pystyvät myös luomaan innostavia tavoitteita omille alaisilleen.


Johtajuuden näkeminen yhteisöllisenä ilmiönä auttaa kehittämään sekä johtamista että organisaatiokulttuuria niin, että samaan aikaan voidaan uudistaa toimintatapoja, vahvistaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja sitä kautta parempaa strategian toteutumista kaikilla organisaation tasoilla. Paras mahdollinen johtoryhmä osaa nähdä oman roolinsa osana systeemiä ja löytää keinot organisaation johtajuuden vahvistamiseen tavoitteiden toteutumista tukevaksi.

Kirjoittaja: Tuovi Haikala

tuovi.haikala@businesscoaching.fi

#Ihmistenjohtamisesta #TuoviHaikala

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info