Missä piilee mentorcoachingin lisäarvo?


Mentorcoaching ja ICF

Kreikkalaisessa mytologiassa Mentor oli Odysseuksen ystävä ja neuvonantaja. Mentor oli luottohenkilö, jonka huostaan Odysseus jätti poikansa lähtiessään itse Troijan sotaan. Tänä päivänä mentoroinnilla tarkoitetaan sitä, että kokeneempi osaaja jakaa tietonsa ja kokemuksensa vuorovaikutussuhteessa kehityshaluisen oppijan kanssa.

Kansainvälinen International Coach Federation (ICF) -yhdistys pitää mentorointia niin tärkeänä tekijänä, että sitä vaaditaan portfoliomenetelmällä sertifioinnin hakevilta henkilöiltä sekä myös niiltä, jotka haluavat uusia ACC-sertifikaattinsa. ICF määrittelee mentorcoachingin ”coachingiksi, jossa käsitellään coachin coaching-taitoja erityisesti suhteessa ICF:n määrittämiin ydintaitoihin”.

Mentorcoachina voi toimia ICF:n sertifikaatin omaava coach, jolla on vähintään saman tason sertifikaatti kuin mitä hakija tavoittelee. Sen lisäksi mentorcoachina toimivalla henkilöllä ei saa olla Independent Review Boardin antamia huomautuksia tämän eettisestä toimintatavasta. Tällä hetkellä ICF ei vaadi erityistä koulutusta mentorcoachina toimivalta, mutta yhdistys on asettamassa komitean pohtimaan tarkemmin mentorcoachin ominaisuuksia, koulutusta ja taitojen arviointia.

Missä piilee mentorcoachingin lisäarvo?

Olen keskustellut erään MCC-coachin kanssa, jonka mielestä mentorcoachia voidaan kuvata portinvartijaksi ja laaduntarkastajaksi. Näin ymmärrän tehtävän itsekin. Kun kyseessä on ICF ja tuleva ICF:n sertifioinnin hakija, puhutaan tietyntasoisista coaching-taidoista ja niiden arvioimisesta. Mentorcoaching-prosessi valmistaa hakijaa ICF:n viralliseen arviointiprosessiin. Aikaisemminhan assessori oli arvioija, mutta nykyään prosessia kutsutaan “riippumattomaksi vertaisarvioinniksi” (= Independent Peer Review).

ICF:n maailmassa coaching-taitoja arvioidaan ydintaitojen avulla. Mitä enemmän coach on syventänyt omaa ydintaito-osaamistaan, sitä vahvemmin niitä arvostaa. Ydintaidothan sellaisenaan eivät merkitse juuri mitään, mutta yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jolla hyvää coaching-keskustelua voidaan kuvata sekä pilkkoa arvioitavissa oleviin osiin. Tässä piilee ydintaitojen voima. Ne mahdollistavat sertifiointia hakevan coaching-taitojen vertailukelpoisen arvioinnin. Ei täysin arvioijasta riippumattoman, mutta parhaan tarjolla olevan menetelmän.

Mentorcoaching perustuu palautteenantoon ja yhdessä käytäviin keskusteluihin. Coachille on erittäin tärkeää tunnistaa omaa kehittymistä rajoittavia tekijöitä. Mentorcoachingissa pyritään siihen, että coach tulee tietoiseksi omista reagointitavoistaan. Tärkeää on myös oppia tunnistamaan, milloin on eettisestä näkökulmasta välttämätöntä katsoa itseään peilistä. Mentorcoach toimiikin ”coachaavana peilinä”. Coach oppii uusia asioita itsestään, ja tämän myötä hänen on myös helpompi edetä sertifiointi-näyttökokeeseen luottavaisin mielin.

Coaching-prosessin tuloksellisuuteen vaikuttavat coaching-taitojen lisäksi asiakkaan valmius olla coachattavan roolissa. Näillä on suora kerronnallinen yhteys. Jos coachin panostus on 100 ja asiakkaan valmius on 100, tulos on 10.000. Jos puolestaan coachin panostus on 100 mutta asiakkaan 0, tulos on niin ikään 0. Mitä taitavampi coach on, sitä tyydyttävämpi coachingilla aikaansaatava tulos on. Lisäksi, mitä taitavampi coach on, sitä paremmin hän kykenee aavistamaan asiakkaansa rajoittavia tekijöitä sekä osaa motivoida coachattavaa henkilöä eteenpäin.

Mentorcoaching tukee coachia ja coaching-taitojaKun puhutaan mentorcoachingista ICF:n määritelmän mukaisesti, mentorcoachingilla aikaansaatava tulos on hyvin suoritettu näyttökoe. Näyttökokeessa coach osoittaa kykenevänsä soveltamaan ICF:n ydintaitoja coaching-prosessin aikana. Riippumattomassa vertaisarvioinnissa ydintaitoja arvioidaan numeerisesti ja numeroarvojen keskiarvo osoittaa, mille sertifiointitasolle kyseisen coachin coaching-taidot riittävät. Näin ollen, mentorcoaching parantaa coachingin laatua ja edelleen – lisää asiakkaan tyytyväisyyttä coaching-prosessiin.

Kirjoittaja on Marianne Borg Hyökki

#Organisaatiokulttuurista

BCC Business Coaching Center Oy

Mechelininkatu 13, 00100 Helsinki, Finland

info@businesscoaching.fi

+358 10 421 3600

y-tunnus/VAT Number 2107152-9

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

Sivustollamme käytetään evästeitä- lisätietoa

We use cookies- more info